Asemakaavamerkintöjen selitykset

Tulosta tämä sivu

MerkintäSelitys
Teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue. Tontin rakennetusta kerrosalasta saa enintään 10% käyttää tontin pääkäyttötarkoitukseen liittyviä liike- ja toimistotiloja varten. Alueelle ei saa sijoittaa vähittäiskaupan suuryksikköä eikä vaikutuksiltaan siihen verrattavaa myymäläkeskittymää.
Tavaraliikenneterminaalin alue.
Yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten, sekä teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue. Tontin rakennetusta kerrosalasta saa enintään 10% käyttää tontin pääkäyttötarkoitukseen liittyviä liike- ja toimistotiloja varten. Alueelle ei saa sijoittaa vähittäiskaupan suuryksikköä eikä vaikutuksiltaan siihen verrattavaa myymäläkeskittymää.
Yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alue.
Suojaviheralue.
Maa- ja metsätalousalue.
3 metriä kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.
Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.
Osa-alueen raja.
Ohjeellinen tontin raja.
Korttelin numero.
Ohjeellisen tontin/rakennuspaikan numero.
Kadun, tien, katuaukion, torin, puiston tai muun yleisen alueen nimi.
Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun kerrosluvun.
Tehokkuusluku eli kerrosalan suhde tontin pinta-alaan.
Rakennusala. Rakennusalueen puoli on merkitty väkäsin.
Katu.
Istutettava tai säilytettävä puu.
Huolto- ja pelastusliikenteen sijainti.
Ajoneuvoliittymän likimääräinen sijainti.
Ajoneuvoliittymä jota saadaan käyttää ainoastaan palo- ja pelastuslaitoksen tarpeisiin tai rautatien hoitoon.
Johtoa varten varattu alueen osa.
Jäteveden pumppaamolle varattu alueen osa.
Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa järjestää ajoneuvoliittymää.
Alueen osa, jolla sijaitsee luonnonsuojelulain 49 §:n perusteella suojeltuja liito-oravien lisääntymis- tai levähdyspaikkoja.
Hulevesialtaalle varattu ohjeellinen alueen osa.