Yksinyrittäjien tukihakemus ja ohjeet

Tällä lomakkeella voit hakea avustusta, jos yrityksesi YTJ-rekisterin mukainen kotikunta on Mäntsälä. Yrityksesi kotikunta ei ole välttämättä sama kuin oma asuinkuntasi tai kunta, jossa yrityksesi harjoittaa liiketoimintaa. Voit tarkistaa yrityksesi kotikunnan ja muut tiedot YTJ-rekisteristä.

Jos yrityksesi kotikunta on muu kuin Mäntsälä, sinun tulee hakea avustusta ko. kunnalta, eli ei tällä lomakkeella.

Avustusta voi saada päätoiminen yksinyrittäjä, mukaan lukien freelancerit, jolla ei ole työntekijöitä tai yrittäjäkumppania. Yrittäjän pitää osoittaa, että hänen taloudellinen tilanteensa on vuodenvaihteen jälkeen heikentynyt koronaviruksen takia. Yrityksellä ei ole saanut olla taloudellisia vaikeuksia ennen koronakriisiä. Mikäli yrittäjällä on verovelkaa, hänen pitää esittää joko Verohallinnon hyväksymä suunnitelma verovelan maksamiseksi tai muu hyväksytty suunnitelma (esim. ulosoton suunnitelma), tai osoittaa, että hän on tehnyt verovelkojen maksujärjestelyn. Jos yrittäjä on saanut koronatukea Business Finlandilta, hänelle ei voida myöntää yksinyrittäjien tukea.

Tuen suuruus on 2000 euroa ja se on kertakorvaus. Tuki myönnetään yksinyrittäjän toiminnan harjoittamisesta johtuvien menojen kattamiseen. Eläke-, palkka- tai muut sivutulot eivät ole este yksinyrittäjätuen myöntämiselle.

Avustusta voidaan maksaa 16.3.2020–31.8.2020 välillä aiheutuneisiin kustannuksiin. Tuki on määräaikainen ja sitä voi hakea 30.9.2020 saakka.

Tuen ohjeistus tarkentui 26.5.2020. Jos olet joko palkka- tai sivutulojen takia tai uutena yrittäjänä YEL-vakuutuksen puuttumisen takia saanut kielteisen tukipäätöksen, voit hakea kunnalta muutosta tukipäätökseen.

Huomio kirjanpitoon ja verotukseen liittyen: Kuntien maksama yksinyrittäjän tuki on yritystoiminnasta saatavaa veronalaista tuloa, joka on kirjattava yrityksen kirjanpitoon tulona. Kunnat ilmoittavat yksinyrittäjille maksamansa avustukset Verohallinnolle.

Jos jokin avustukseen liittyvä asia on epäselvä, Työ- ja elinkeinoministeriön nettisivuille on koottu kysymyksiä ja vastauksia yksinyrittäjien tuesta koronavirustilanteessa, joista löytyy selkeää tietoa avustuksen ja sen hakemisen yksityiskohdista. Ennen hakemuksen tekemistä kannattaa myös katsoa yleisimmät virheet Mäntsälän Yrityskehityksen vastaanottamissa hakemuksissa, jotta voit välttää ne itse.

Hakijan perustiedot

Pakollinen tieto

Henkilötunnus vain, jos Y-tunnusta ei ole.

Pakollinen tieto

Pakollinen tieto

Pakollinen tieto

Pakollinen tieto

Voit tarkistaa tiedon YTJ-rekisteristä

Pakollinen tieto

Toimintaa harjoittava yrittäjä

Pakollinen tieto

Joko sähköpostiosoite tai postiosoite on annettava

Joko postiosoite tai sähköpostiosoite on annettava

Tarvitaan vain, jos ei sähköpostiosoitetta

Pakollinen tieto

Pakollinen tieto

Pakollinen tieto

Tili, jolle tuki maksetaan. Anna tilinumero IBAN-muodossa, eli esim. "FI49 5000 9420 0287 30"

Toiminnan kuvaus

Pakollinen tieto

Käytä tässä Tilastokeskuksen toimialaluokitusta

Pakollinen tieto

Pakollinen tieto

Avustuksen edellytykset

Avustusta voi saada seuraavilla edellytyksillä:

  1. Hakija on toiminnan oikeudellisesta muodosta ja rahoitustavasta riippumatta, yksin taloudellista toimintaa harjoittavaa Suomessa toimiva päätoiminen yrittäjä, jolla ei ole palveluksessaan palkattua työvoimaa ja jolla on yrittäjän eläkevakuutus (YEL-vakuutusnumero) tai joka voi esittää vähintään vuosittaisen 20 000 euron yrittäjätulon tai laskutuksen. Mikäli yritys aloittanut alle 6 kk sitten tulee osoittaa, että jo syntynyt tulovirta olisi jatkuessaan johtanut 20 000 euron laskutukseen 12 kuukauden ajanjaksolla. Mikäli YEL-vakuutusta ei ole, vaaditaan vähintään kuukauden ajanjakso, jonka perusteella liikevaihtoa voidaan arvioida.
    Ellei liikevaihtoa ole vielä kertynyt tarvittavaa määrää, asiaa voidaan tapauskohtaisesti arvioida esitetyn näytön, esimerkiksi tilausten, varausten tai sopimusten perusteella. Tätä voidaan soveltaa myös arvioitaessa tulojen alenemaa epidemian myötä.
  2. Yksinyrittäjällä arvioidaan olevan edellytykset kannattavaan toimintaan, mikäli yritystoiminta on ollut kannattavaa vuoden 2019 tilinpäätökseen tai ennakkoveroilmoitukseen perustuen. Mikäli yksinyrittäjällä on verovelkaa, hänellä tulee olla Verohallinnon hyväksymä suunnitelma verovelan maksamiseksi. Kannattavan toiminnan arvioinnissa voidaan ottaa huomioon yksinyrittäjän selvitys poikkeuksellisesta tilanteesta vuonna 2019.
  3. Yksinyrittäjän yritystoiminnan taloudellisen tilanteen ja liikevaihdon heikentyminen 16.3.2020 jälkeen on todennettava jäljennöksillä kirjanpidosta ja/tai tiliotteista (kulut ja myyntituotot). Merkittävänä heikentymisenä voidaan pitää sitä, että myyntituotot ovat laskeneet 30 % tai enemmän.
  4. Mikäli yksinyrittäjä on 19.3.–27.3. saanut Business Finlandin koronatukea, hän ei ole enää oikeutettu saamaan yksinyrittäjän tukea.

 

Avustus on tarjolla vain yksinyrittäjille, joiden yritystoiminta on ollut kannattavaa ennen koronaepidemiaa ja joiden taloudellinen tilanne on merkittävästi heikentynyt 16.3.2020 jälkeen.

Hakijan de minimis -tuet

De minimis -tuki tarkoittaa julkista yritystukea, jonka määrän Euroopan Unioni on tulkinnut niin vähäiseksi, ettei se vääristä kilpailua tai vaikuta EU-jäsenvaltioiden väliseen kauppaan. Yritykselle voidaan myöntää enintään 200 000 euroa de minimis -tukea kolmen peräkkäisen verovuoden kuluessa. Maantiekuljetusten alalla toimivalle yritykselle de minimis -tukea voi olla enintään 100 000 euroa. Tukipäätöksessä on ilmoitettu, jos kyseessä on de minimis -tuki. Yrityksen tulee itse huolehtia, että eri päätöksillä myönnettyjen de minimis -tukien yhteenlaskettu määrä ei ylitä sallittua maksimäärää. Lisätietoa: https://tem.fi/vahamerkityksinen-tuki-eli-de-minimis-tuki

Syöte ei kelpaa

Selvityksessä tulee käydä ilmi tuen myöntäjä, tuen määrä euroissa sekä myöntämispäivä.

Pakollinen kenttä, jos de minimis -tukea on saatu.

Suunnitelma toiminnan vakauttamiseksi

Toiminnan jatkaminen on ehto avustuksen saamiselle

Selvitys avustuksen käytöstä on ehto avustuksen saamiselle

Yksinyrittäjän avustuksessa kyse on 2 000 euron suuruisesta kertakorvauksesta yksinyrittäjän laskennallisiin, yritystoiminnasta aiheutuneisiin kustannuksiin, kuten yritystoimintaa varten hankittujen tilojen ja laitteiden kustannukset sekä kirjanpito- ja muut toimistomenot. Kertakorvausta myönnettäessä yritystoiminnasta aiheutuneena kustannuksena ei pidetä yrittäjän itselleen nostamaa palkkaa tai tuloa.

Liitteet

Liitteiksi kelpaavat normaalit PDF-, Word-, Excel- ja OpenOffice/LibreOffice-tiedostot sekä yleisimmät kuvatiedostot ja zip-tiedostot. Yksittäisen liitteen maksimikoko on 2 megatavua. Kohtaan "Jäljennökset kirjanpidosta..." voit lisätä enintään 10 liitettä.

Pakollinen kenttä

Pakollinen tieto

Pakollinen tieto

Enintään 10 kpl

Ehdot

Kunnan myöntäessä avustuksen tämän hakemuksen perusteella syntyy avustuksensaajan ja kunnan välille valtionavustuslain (688/2001) 7 § 3 momentin mukainen sopimus, johon sovelletaan seuraavia ehtoja:

Avustusta saa käyttää yksinyrittäjän taloudellisen tilanteen vakauttamiseen koronaepidemian aikana ja sen jälkeen. Avustusta saa käyttää ainoastaan tähän tarkoitukseen. Avustusta ei saa siirtää toisen tahon tai henkilön käytettäväksi

Avustuksen määrä on 2 000 euroa. Avustus on Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan soveltamisesta vähämerkityksiseen tukeen annetun komission asetuksen (EU) N:o 1407/2013 mukaista vähämerkityksistä valtiontukea (de minimis -tuki).

Kunta maksaa avustuksen hakemuksessa ilmoitetulle pankkitilille.

Avustuksensaajan tulee viipymättä palauttaa virheellisesti, liikaa tai ilmeisen perusteettomasti saamansa avustus. Väärinkäyttötapauksessa kunta voi periä maksetun avustuksen takaisin.

Avustuksen saaja sitoutuu antamaan tarvittaessa avustuksen myöntäneelle kunnalle tarvittavat tiedot sen varmistamiseksi, että avustusta ei ole käytetty ehtojen vastaisesti.