Ostovoima ja ostovuodot tutkittiin Kuuma-kunnissa

Päivittäistavarakauppa sijoittuu jatkossakin KUUMA-kuntien keskustoihin

(23.3.2010)

Päivittäistavarakauppa keskittyy Järvenpäässä, Keravalla, Mäntsälässä, Nurmijärvellä, Pornaisissa ja Tuusulassa jatkossakin keskustoihin, kuntakeskuksiin ja suurimpiin taajamiin. Sen ostovoiman siirtymä on positiivinen, eli asiakkaita tulee myös alueen ulkopuolelta. Seuraavan 15 vuoden aikana KUUMA-seudun vähittäiskauppaan kohdistuva ostovoima kasvaa yli 80 prosentilla. Nämä selviävät KUUMA-kuntien juuri valmistuneesta kaupan palveluverkkoselvityksestä.

Keskustoissa ja asemanseuduilla kaupan palvelut ovat mahdollisimman monelle saavutettavissa myös sekä kävellen, pyöräillen että joukkoliikenteellä. Keskitetty kauppa pystyy parhaiten tarjoamaan monipuolisesti palveluitaan kaikille kuluttajaryhmille ja ennen kaikkea turvaamaan kuntalaisille laadukkaat palvelut. Asuinalueiden lähikaupat ja kyläkaupat täydentävät myymäläverkkoa.

Mikäli kaavat ja tonttitarjonta antavat mahdollisuuden, tilaa vaativan erikoiskaupan myymälät tulisi sijoittaa keskusten reuna-alueille hyvien liikenneyhteyksien varteen. Avainasioita ovat riittävän suuret tontit sekä hyvä saavutettavuus ja näkyvyys. Muu erikoiskauppa tulisi pyrkiä sijoittamaan keskuksiin.

Kuuma-alueen nykyinen kaupan palveluverkko muodostuu 90 päivittäistavaramyymälästä ja 532 erikoiskaupan myymälästä. Kaupan kannalta on tärkeää, että kaavoituksella mahdollistetaan riittävä ja joustava liiketilarakentaminen ja laajennusmahdollisuudet. Nykyisiä palvelukeskittymiä voidaan vahvistaa keskittämällä kaupalliset palvelut lähelle toisiaan ja sijoittamalla myös julkisia palveluja kaupallisten palvelujen läheisyyteen ja yhteyteen.

Ostovoiman kasvu lisää liiketilojen tarvetta

Ostovoima ja sen kehitys ovat perusta kaupan palveluverkon kehittymiselle ja kaupan investoinneille. Kuuma-alueen vähittäiskauppaan kohdistuva ostovoima oli vuonna 2007 noin 1 070 miljoonaa euroa ja sen on arvioitu kasvavan vuosina 2007 – 2025 noin 880 miljoonaa euroa, eli yli 80 prosentilla. Ostovoiman kasvun pohjalta arvioituna vähittäiskaupan laskennallinen liiketilan lisätarve on vastaavana aikana suuruusluokaltaan 395 000 k-m2. Ostovoiman kehitys on sidoksissa väestömäärän ja yksityisen kulutuksen kehitykseen. KUUMA-alueella asuu yhteensä noin 174 000 asukasta.

Päivittäistavarakaupan ostovoiman siirtymä oli KUUMA-kunnissa vuonna 2007 positiivinen. Sen lisäksi, että asukkaat käyttivät oman alueensa päivittäistavaramyymälöitä, asiakkaita tuli myös alueen ulkopuolelta. Kunnittain tarkasteltuna ostovoiman siirtymä oli positiivinen Järvenpäässä (25 %), Keravalla (18 %) ja Nurmijärvellä (3 %) sekä negatiivinen Pornaisissa (-57 %), Tuusulassa (-6 %) ja Mäntsälässä (-3 %).

Erikoiskaupassa ostovoiman siirtymä*) oli KUUMA- alueella negatiivinen, sillä noin 32 prosenttia ostovoimasta siirtyi alueen ulkopuolelle. Kunnittain tarkasteltuna erikoiskaupan ostovoiman siirtymä oli Keravalla lähellä nollaa. Muissa kunnissa ostovoimasta siirtyi kunnan ulkopuolelle Pornaisissa 84 %, Nurmijärvellä 65 %, Mäntsälässä 51 %, Tuusulassa 32 % ja Järvenpäässä 11 %.

Selvitystä ohjasi KUUMA-kuntien kaavoittajaryhmä

Selvityksessä laadittiin KUUMA-kuntia koskeva kokonaisarvio maankäytön ja väestönkehityksen edellyttämästä kaupallisten palvelujen määrästä, laadusta, sijainnista ja toimintaedellytyksistä. Lisäksi siinä tarkasteltiin KUUMA-kuntien keskustojen kaupallista roolia. Tehtävä oli yksi vuonna 2007 laaditun Kehitys ja ympäristökuva -raportin toimenpidesuosituksista. Nyt valmistuneen selvityksen laati FCG Planeko Oy, jossa siitä vastasivat Kimmo Koski ja Taina Ollikainen. Selvitystä on ohjannut KUUMA-kuntien kaavoittajaryhmä jäseninään kaupunginarkkitehti Ilkka Holmila Järvenpäästä (pj v. 2009), kaavoituspäällikkö Lea Piistari-Niemelä Keravalta, kehitysjohtaja Merja Vikman-Kanerva Nurmijärveltä (pj. v. 2010), aluearkkitehti Ulla-Maija Upola Pornaisista, kaavoitusjohtaja Lauri Pouru Mäntsälästä ja kaavoituspäällikkö Kaija Hapuoja Tuusulasta.