Mäntsäläläiset yrittäjät arvostavat kumppanuutta

Laurea-ammattikorkeakoulun liiketalouden opiskelija Patrick Nordströmin opinnäytetyössä tutkittiin mäntsäläläisten pk-yritysten käyttämiä yrityksille suunnattuja palveluita, eli B2B-palveluita. Tuloksista käy ilmi, että yritysten ostopäätösten taustalla vaikuttaa merkittävästi hinnan lisäksi myös paikallisuus, sekä kumppanuus. Yritykset ovat pääasiallisesti tyytyväisiä hankkimiinsa palveluihin. Selkeänä tuloksena ilmeni, että paikalliset yritykset tekevät laitehankintansa pääasiassa muualta kuin Mäntsälästä. Myös erilaisia huoltopalveluja hankitaan paljon oman toimintaympäristön ulkopuolelta. Uutta palvelua hankittaessa merkittävimmät tiedonhankinta kanavat ovat internetin omien hakujen lisäksi Mäntsälän Yrityskehityksen yritysrekisteri, sekä tästä rekisteristä johdettu Mäntsälän Nuorkauppakamarin palveluhakemisto. Myös suosittelut toisilta yrittäjiltä mainittiin tärkeäksi keinoksi.

 

Opinnäytteen tarkoituksena oli tutkimalla mäntsäläläisiä pk-yrityksiä selvittää, kuinka paikallisesti mäntsäläläiset yritykset nykyisellään hankkivat palveluita ja kuinka tyytyväisiä näihin palveluihin ollaan. Lisäksi opinnäytteessä tutkittiin millaisia palveluita yritykset hankkivat oman toimintaympäristönsä Mäntsälän ulkopuolelta.

Opinnäytetyön avulla työn toimeksiantaja Mäntsälän Yrityskehitys Oy saa tietoa paikallisesti toimivista yrityksistä, sekä näiden yritysten palvelutarpeista. Työ antaa myös selvityksen siitä, millaiset B2B-palvelut ovat Mäntsälässä tällä hetkellä hyvin edustettuina, sekä millaisia palveluita Mäntsälään yritysten puolesta kaivattaisiin. Opinnäytetyön avulla myös paikalliset yritykset voivat saada katsauksen oman toimintaympäristönsä tilanteesta, jonka avulla yritykset voivat myös pohtia omia palveluhankintojaan ja sitä, kuinka paikallisilla palveluhankinnoilla olisi saavutettavissa sellaista kopioimatonta hyötyä, jota ei muualta hankituilla palveluilla välttämättä saavutettaisi. Opinnäytetyön toimeksiantajana toimi Mäntsälän Yrityskehitys Oy.

 

Opinnäytetyö on tallennettu Theseus-tietokantaan, joka on opinnäytetöiden sähköinen julkaisujärjestelmä. Opinnäytetyö on luettavissa osoitteesta: urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2015111716596