Kiertotalouden investointiavustusta haettavissa 16.4. asti.

Kiertotalouden investointiavustus on tarkoitettu Suomessa toimivien yritysten sellaisiin kiertotalousinvestointeihin, jotka parantavat ympäristönsuojelun tasoa yli EU:n normien tai lisäävät jätteen kierrätystä nykyisen teknisen kehitystason ylittävillä ratkaisuilla. Haku on auki 16.4. asti.

Rahoitusta voivat saada kaikenkokoiset Suomessa rekisteröidyt yritykset, joiden investoinnit luovat edellytyksiä kiertotalouden ja vihreän kasvun sekä liiketoiminnan ja työllisyyden kasvulle. Yrityksellä on oltava halua muuttaa perinteisiä toiminta- ja tuotantotapoja kiertotalouden ja vihreän kasvun edistämiseksi. Tavoitteena on tehdä Suomeen kohdistuvia investointeja, jotka mahdollistavat liiketoiminnan ja työpaikkojen kasvun Suomessa ja/tai kansainvälisesti. Yrityksellä tulee olla taloudelliset edellytykset omarahoitusosuuden kattamiseen sekä jatkuvaan kannattavaan liiketoimintaan. 

Rahoitusta voi saada materiaalikiertoon, uudenlaisiin kiertotalouden liiketoimintamalleihin sekä liiketoiminnan ja työllisyyden edistämiseen merkittävästi vaikuttaviin investointeihin.

Rahoituksen kohteena voivat olla

  • Teolliseen rakentamiseen liittyvät investoinnit (esimerkiksi projektit, joissa investoidaan uuteen kiertotalousteknologiaan, kiertotalouden innovatiiviseen laitokseen tai laitoksen kiertotalouskonversioon)
  • Liiketoimintaekosysteemien kiertotaloutta parantavat investoinnit (esim. teollisuuspuistojen tai muiden ekosysteemien yhteiset innovatiiviset laitosinvestointihankkeet)
  • Digitaaliset ratkaisut, joilla päästään ympäristönormit ylittävään toimintaan tai tehostetaan ja lisätään jätteiden kierrätystä (esim. investoinnit, joissa digitaalisia ratkaisuja hyödyntämällä tehostetaan materiaalikiertoa tai ylitetään vallitsevat ympäristönormit)
  • Jätteen kierrätystä ja uudelleenkäyttöä koskevat investoinnit (esim. kierrätystä lisäävät tai tehostavat investoinnit innovatiiviseen laitokseen tai tuotantolinjaan muiden toimijoiden kuin tuensaajan tuottaman jätteen kierrätykseen ja uudelleenkäyttöön)

Rahoituksen käyttökohteet

Tukikelpoiset kustannukset määritetään tarvittaessa vertaamalla esitettävän investoinnin kustannuksia unionin normien tai alan teknisen kehitystason mukaisen, vaihtoehtoisen ratkaisun kustannuksiin. Rahoitusta voi käyttää projektin kestoaikana tehtävään työhön, joka aiheutuu:

  • koneiden tai laitteiden hankinnasta ja asennuksesta
  • aineettomien oikeuksien hankinnasta
  • rakennuksen, rakennelman- tai rakenteen rakentamisessa, korjaamisessa tai laajentamisessa tarvittavien aineiden tai tarvikkeiden hankkimisesta tai niihin kiinteästi liittyvien laitteiden hankkimisesta, suunnittelusta tai työpalkoista
  • tietoverkkojen tai muiden vastaavien verkkojen suunnittelusta, rakentamisesta tai laitehankinnoista tai verkkojen rakentamiseksi tai käyttämiseksi välttämättömien käyttöoikeuksien hankinnasta
  • investoinnin käyttöönotosta tai sen edellyttämästä käyttöhenkilökunnan koulutuksesta

Rahoitus myönnetään avustuksena ja sen taso määritellään tapauskohtaisesti. Enimmäistukitasot ylimääräisiin investointikustannukseen ovat pk-yrityksissä 45 % ja suurissa (ml. midcap) 35 %. Tuen enimmäismäärä on 15 miljoonaa euroa rahoitettavaa hanketta tai yhteishanketta kohden.

Lähde ja lisätietoja: Business Finland