Siirry sisältöön

2022 Kuntabarometrin tulokset

Vuoden 2022 Kuntabarometrin tulokset julkistettiin Kunnallisjohdon seminaarissa Vaasassa keskiviikkona 18.5. Mäntsälän tulokset olivat pääsääntöisesti hyviä. Kokonaisarvosana Mäntsälällä oli 3,24, koko Suomessa 3,08 ja Uudellamaalla 2,89. Kokoluokassamme (10 000- 50 000 as.) edellämme olivat Järvenpää 3,27, Kerava 3,50 ja Inkoo 3,83. Omassa kokoluokassamme saimme hyvin vastauksia teiltä yrittäjiltä. Kiitos aktiivisuudestanne. Koko Suomen tasoon verrattuna saimme enemmän vastauksia myös yrittäjäjärjestöön kuulumattomilta yrittäjiltä. Tämä on hienoa asia, ottaen huomioon kyselyn historian, joilloin se on ollut suunnattu vain yrittäjäyhdistyksen jäsenille. 

Elinkeinopolitiikan kuudella eri osa-alueella Mäntsälä oli kaikissa luokissa koko maata ja Uuttamaata korkeammalla (kuva 1). Kysyttäessä, tärkeimmiksi osa-alueiksi nimetään kunnan päätöksenteon yrityslähtöisyys (1), yrityspalvelut (2) ja elinkeinopolitikan asema kunnassa (3). Koulutuksen ja osaamisen osa-alue koettiin vähemmän tärkeäksi kuin koko maassa ja Uudellamaalla yleensä. Tämä on mielenkiintoinen huomio, kun ottaa huomioon kuinka paljon tällä hetkellä puhutaan jatkuvasta muutoksen tilasta ja kohtaanto-ongelmista, myös työntekiöiden osaamisen ja työnantajien tarpeen kohdalla.

Kuvassa on pylväskaavio siitä, miten Mäntsälä pärjäsi Kuntabarometrissä elinkeinopolitiikan eri osa-alueilla Uuttamaata ja koko Suomea vastaan. Osa-alueet ovat: yrityspalvelut, kunnan päätöksenteon yrityslähtöisyys, infrastruktuuri, elinkeinopolitiikan asema kunnassa, koulutus ja osaaminen ja kunnan hankintapolitiikka. Mäntsälä on kaikilla osa-alueilla vahvempi alueen ja koko Suomen keskiarvoja.kuva 1: Elinkeinopolitiikan kuuden osa-alueen keskiarvot

Kuva 1

Yrityspalveluihin oltiin keskimäräisesti yhtä tyytyväisiä kuin aiemmin. Neljästä (yrityspalvelut tukevat yritykseni toiminnan kehittämistä, yritykseni on saanut riittävästi tietoa yrityspalveluista, yritykseeni on oltu riittävästi yhteydessä, kunnan järjestämät yrityspalvelut kuntani yrittäjille) kysytystä kohdasta vain yhteydenpitoon oltiin edellisvuotta tyytymättömämpiä. Tämä varmasti selittynee osaksi koronalla, mutta yritämme ottaa "asiasta vaarin". Kahdestatoista yrityspalvelun osa-alueesta (kuva 2) verkostoituminen oli tärkeysjärjestyksessä ykkösenä. Seuraavana tulivat neuvontapalvelut, eli aloittavan yrittäjän palvelut ja rahoitus- ja investointineuvonta. Lupapalvelut olivat sijalla viisi. Kansainvälistymispalveluiden koettiin olevan vähiten tärkeitä. Tulos on hyvin ymmärrettävä, kun ajattelee Mäntsälän yrityskantaa.  

Kaavio yrityspalveluista tärkeysjärjestyksessä mäntsäläläisten yrittäjien mielestä

kuva 2

Uusien yritysten Mäntsälään houkuttelemisessa kunnan koettiin onnistuneen selkeästi koko maan tasoa ja Uuttamaata paremmin.

Kunnan päätöksenteon yrityslähtöisyys oli lähes edellisvuoden tasolla. Pientä parannusta oli yritysten huomioon ottamisessa päätösten valmisteluvaiheessa, ja pudotusta päätöksenteon avoimuudessa ja tehokkuudessa. Päätöksenteon avoimuuteen toivotaan eniten parannusta ja se oli myös heikoimmalla tasolla koko Suomeen verratessa.

Hankintapolitiikassa oli kyselyn mukaan kirittävää viime vuoteen verrattuna hankintojen jakamisessa pk-yritysten näkökulmasta sopiviin osiin ja pienhankintojen järjestämisessä pk-yritykset huomioiden. Jälkimmäinen osa-alue oli myös koko Suomea hieman alemmalla tasolla. Vuoropuhelu hankintojen kohdalla oli kuitenkin parantunut, mikä toivottavasti jatkossa tarkoittaa myös onnistuneempia hankintoja. 

Elinkeinopolitiikasta (EKP) toivotaan aktiivisempaa ilmoittelua (kuva 3). Elinkeinopolitiikan koetaan olevan tärkeä kunnassa ja sen koettiin olevan suurin piirtein samalla tasolla kuin, mitä se on koko Suomessa. Positiivista on se, että paikkakunnan vetovoiman yritys- ja asuinpaikkana koettiin hieman nousseen. 

Elinkeinopolitiikan asema kunnassa pylväskaaviona ja sen kehittymissuunta edellisvuoteen verrattuna. Keskimääräisesti Elinkeinopolitiikan asemaan ollaan tyytyväisiä, kehittymistä on siinä, kuinka vetovoimaisena yritys- ja asuinpaikkana Mäntsälä koetaan ja kuinka tärkeäksi yrittäjät kokevat elinkeinopolitikan aseman kunnassa.

kuva 3

Infrastruktuurin osa-alueet seurasivat hyvin koko Suomen linjaa. Tietoliikenneyhteyksissä oli parannusta viime vuoteen ja lupakäsittely arvotettiin hieman paremmaksi koko Suomeen verratessa. Jostain syystä logistisesta sijainnistaa tunnetun Mäntsälän liikenneyhteyksien koettiin tukevan yritystoimintaa ja saavutettavuutta aiempaa huonommin.

Koulutuksen ja osaamisen osa-alueella panostus yrittäjyyskasvatukseen näkyy edelleen nousuna edellisvuodesta sekä verrattaessa koko Suomeen. Työvoiman saatavuudessa tuntuu olevan hieman enemmän haasteita. Mahdollisuuksien yrittäjän ja työntekijöiden osaamisen kehittämiseen koettiin olevan lähes samalla tasolla kuin aiemmin, mitkä ovat kuitenkin edelleen koko Suomen tasoa heikommat.

Kunnan omien yhtiöiden koettiin kilpailevan jonkin verran (29% vastaajista) yritystoiminnan kanssa. Omistajapolitiikkaan huomiota kiinnittäminen oli kuitenkin koko Suomea ja aluetta paremmalla tasolla. Myös ostolaskudata on ollut avointa ja löydetty Mäntsälässä muuta maata helpommin.

Päätöksenteon koettiin olevan yritysten toimintaedellytykset huomioon ottavampaa kuin alueella tai koko Suomessa.


Työllisyyspalveluiden toiminta oli selkeästi aluetta arvostetumpaa ja myös muuta maata parempaa.

Ajankohtaisina aiheina kyselyssä kysyttin myös SOTE-uudistuksesta sekä etätyön vaikutuksista ja kuntaliitoksista. SOTE-uudistuksen jälkeen kunnan toivotaan pistävän eniten huomiota yleiseen elinvoiman edistämiseen ja huolehtimiseen. Etätyön lisäntymisen vaikutukset toimitilatarpeisiin koettiin täällä hieman muuta Suomea pienemmiksi. Kuntaliitoksia vastaan oli 49% vastaajista.

Kuntabarometri 2022 raportit kokonaisuudessan löydät täältä: https://www.yrittajat.fi/tutkimukset/kuntabarometri-2022/