Siirry sisältöön

Mäntsälän ekosysteemi

Oletko valmis kiertotalouteen?

Suomi on yksi kiertotalouden edelläkävijämaista. Me Mäntsälässä haluamme olla muutoksessa aktiivisesti mukana. Ihmisten hyvinvointi ja maapallon kantokyky eivät lisäänny tavaraa tuottamalla. Palataan yhdessä lähemmäksi entisaikojen säästäväistä kulutusta ja hyödynnetään uusia innovatiivisia ratkaisuja. Yhdessä enemmän, turvaten tulevaisuutemme. Olemme keränneet sivustolle tietoa, vinkkejä ja paikallisia esimerkkejä. Muutos kohti kiertotaloutta alkakoon!

“Waste is just a resource in the wrong hands.”
(Jäte on vain väärissä käsissä oleva resurssi.)

Oliver Waddington-Ball,
Goldfinger Factoryn perustaja
Kiertotalous

Materiaaliviisaus: Hyödynnä ylijäämiä

Avain tulevaisuuden kannattavaan liiketoimintaan löytyy materiaaliviisaudesta. Yritysten ja yhteisöjen välinen kiertotalouteen perustuva yhteistyö ottaa mallinsa luonnon ekosysteemistä, jossa jätettä ei juuri synny. Parhaat tulokset saavutetaan monimuotoisella paikallisella yhteistyöllä, jossa materiaalikierto huomioidaan jo suunnitteluvaiheessa.

Kiertotalouden tavoitteita kuvaava jätehierarkia osoittaa kuinka hävittämisen, energiaksi polttamisen ja kierrätyksen lisäksi meidän pitää kiinnittää enemmän huomiota materiaalien uudelleen käyttöön ja jätemäärien minimoimiseen. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että useat toimijat muodostavat kumppanuuksia, tekevät yhteistyössä materiaalisuunnittelua ja hyödyntävät toistensa ylijäämämateriaali- ja ylijäämäenergiavirtoja. Resurssit voivat olla myös aineetonta kuten työvoimaa. Jokaisen yrityksen ja kuluttajan kannattaa miettiä omaa suhdettaan kiertotalouteen.

Valmistautuminen liiketoiminnan murrokseen on strategisesti viisasta. Pääperiaatteet ja niiden vaikutus ja mahdollisuudet yrityksesi toimintaympäristöön on hyvä tietää. Uskomme, että kunnan toimijoiden apu yhteistyönedistäjänä ja toiminnan mahdollistajana on tärkeää uusien liiketoimintatapojen löytämisessä.

Jätehierarkia

Ekosysteemin luomat mahdollisuudet yrityksille

Imagon muodostuksen yhä tärkeämpi tekijä on yritysvastuu ja ympäristöarvot. Kilpailutilanteissa arvopohjainen toiminta voi olla ratkaiseva.

Kiertotalouteen perustuvalla liiketoimintamallilla voit

 • vähentää liiketoimintariskiä: jaettu vastuu, ketteryyttä uudistumiseen ja omavaraisuusasteen nousu
 • vahvistaa olemassa olevaa liiketoimintaa: uudet tuotteet tai palvelut ja materiaalitehokkuus
 • parantaa julkisuuskuvaa: arvopohjainen lisäarvo
 • olla yksi ekologisista edelläkävijöistä

Yritysyhteistyö kehittää liiketoimintaa uudella tavalla. Monialaisella rajat ylittävällä yhteistyöllä innovatiivisten liiketoimintaa parantavien ja laajentavien ratkaisujen huomaaminen on helpompaa. Lisäksi yrityksesi näkyvyys kasvaa yhteismarkkinoinnin tuloksena.

Globaalien markkinoiden arvoksi on arvioitu jopa 1800 miljardia euroa. Suomella olisi potentiaalia tavoitella prosentin osuutta, eli 18 miljardia euroa.

Toimintatavat ja käytännön esimerkkejä

Sijoittuminen Mäntsälään on helppoa ja nopeaa. Olemme luoneet yritysten avuksi tehokkaan Mäntsälän mallin, joka on sijoittumispalveluiden edelläkävijä läpinäkyvyydessä ja nopeudessa. Mallin avulla Mäntsälään sijoittuneen Yandexin datakeskuksen ympärille, on muodostunut hyvä esimerkki teollisesta ekosysteemistä. Edistämällä uusia ympäristöystävällisiä yhteistyömalleja haluamme parantaa ja avata uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Mäntsälän malli

Kunnan ympäristöstrategian mukaan tavoitteena on myös hiilijalanjäljen pienentäminen sekä kumppanuuksista muodostuvien hyötyjen näkyminen myös kuluttajille, esimerkiksi edullisempana ja vihreämpänä energiana.

Toimintatavat

Kiertotaloudellista liiketoimintaa voit toteuttaa toimijoiden kesken, organisaation sisällä, teollisuusalueella tai alueellisesti. Tavoitteena on:

 • vähentää syntyvää jätettä tuotesuunnittelun avulla
 • kehittää palveluita tuotteiden ympärille
 • hyödyntää modulaarisuutta ja tarjota korjauspalveluita
 • korvata luonnonraaka-aineita uuden teknologian ja innovaatioiden avulla
 • käyttää kestäviä materiaaleja
 • pidentää tuotteen elinkaarta mm. viisaalla elinkaarisuunnittelulla sekä hyödyntämällä käytettyjä materiaaleja

Uusien kannattavien liiketoimintamahdollisuuksien ja yhteistyökumppaneiden ajattelemisen voit aloittaa miettimällä:

 • Voitko muodostaa palveluita tuotteiden ympärille? Mitä asiakas haluaa saavuttaa?
 • Keksitkö uusia palveluita tai palvelukokonaisuuksia, jotka luovat arvoa asiakkaille? Palvelukokonaisuudet voivat olla monialaisia. Jakamistalouteen liittyvät palvelut ovat hyviä esimerkkejä.
 • Mitä mahdollisuuksia digitaalisuus luo? Sensorien, datavirtojen, tekoälyn, robotiikan, mobiiliratkaisujen tai palvelualustojen hyödyntäminen.
 • Mitä aineettomia tai aineellisia materiaaleja yritykseltä tällä hetkellä menee hukkaan? Voitko tuotekehityksen avulla hyödyntää materiaalit itse?
 • Voisiko yritys hyödyntää omassa tuotannossaan jonkun muun ylijäämämateriaali- tai hukkaenergiavirtoja?

Optimaalisessa tapauksessa ylijäämämateriaalin, jonka syntymistä ei voi estää, voi jatkojalostaa tuottamaan arvoa niin yritykselle kuin kuluttajille.

Kiertotaloustekoja Mäntsälästä

Mäntsälän K-Citymarketin aurinkovoimala

Mäntsälän alueen aurinkovoiman tuotanto kasvoi, kun K-Citymarket Mäntsälän aurinkovoimala otettiin käyttöön elokuun 2020 lopussa.

K-Citymarket Mäntsälä sai katolleen 401 kWp:n aurinkovoimalan, jonka 1431 aurinkopaneelia tuottavat noin 326 megawattituntia puhdasta aurinkosähköä vuodessa. Aurinkovoimalan tuottama sähkö kattaa kaupan kylmälaitteiden yli puolen vuoden kulutuksen.

K-ryhmä on viime vuosina investoinut vahvasti aurinkovoimaan, ja rakenteilla on tällä hetkellä 7 uutta voimalaa. Vuoden loppuun mennessä K-ryhmän aurinkovoimaloiden yhteenlaskettu teho on noin 13,5 MWp ja sähköntuotantokapasiteetti noin 11,4 GWh. K-ryhmä on Suomen suurimpia aurinkovoiman tuottajia ja käyttäjiä. Uusi aurinkovoimala on uusiutuvaan energiaan panostavan K-ryhmän 35:s.

Aurinkovoima sopii hyvin kaupan alalle, sillä kylmäketjusta huolehtimisen vuoksi ruokakauppojen sähkönkulutus on suurimmillaan kesällä, samoin aurinkovoimaloiden tuotto.

Ilmakuva Mäntsälän K-Citymarketista, jossa näkyy sen katolla olevat aurinkopaneelit

Yandex

Yandexin datakeskuksen hukkalämpö otetaan talteen ja se kierrätetään paikallisen sähköyhtiön kautta kaukolämpöverkkoon, jolla lämmitetään Mäntsälän alueen taloja. Ylijäämälämmön tuotanto on Yandexin laajentuessa niin suurta, että sen ympärille on mahdollista rakentaa laajempikin ekosysteemi. Mahdollisuuksia selvitellään tapauskohtaisesti.

Nivoksen ja Yandexin yhteistyöstä kertova video: "Sun kuvat lämmittää mun kodin"

Mäntsälässä on olemassa myös useita muita esimerkkejä ekologisista toimintamalleista.

Mäntsälän Biovoima

Mäntsälän Biovoima vastaanottaa raaka-aineena käytettävää biojätettä mm. jätteenkuljetusyrityksiltä, elintarvikealan teollisuusyrityksiltä ja kaupoilta.

Vastaanotetusta biojätteestä valmistetaan biokaasua, joka on 100%:sti uusiutuvaa ja kotimaista polttoainetta. Biokaasua voidaan käyttää teollisuudessa, kaukolämmön tuotannossa ja liikenteessä. Biovoiman biokaasua saa tulevaisuudessa paikallisesta maakaasuverkosta ja sitä voi myös tankata autoon Nivos Energia Oy:n keskustan jakeluasemalta.

Mäntsälän Biovoiman orgaaniset lannoitteet vastaavat maatalouden tulevaisuuden haasteisiin. Luomutuotteet parantavat maaperää ja auttavat sitä sitomaan vettä ja siirtämään ravinteet tehokkaammin kasvien käytettäväksi. Palauttamalla elintarvikeketjun hukka takaisin kiertoon saadaan vähennettyä ruoantuotannon hiilipäästöjä.

Nivos

Nivos Veden Mäntsälän kirkonkylällä sijaitsevan jätevedenpuhdistamon energiankäyttö vähentyi, kun vuosina 2017 ja 2018 puhdistamon alueelle asennettiin Nivos Energian toimesta 255 aurinkopaneelia sekä lämmöntalteenottojärjestelmä (LTO-järjestelmä). Toteutettujen järjestelmien avulla saatava vuosittainen säästö on merkittävä, ja ne maksavat itsensä takaisin moninkertaisesti.

Aurinkopaneelit Nivoksen jätepuhdistuslaitoksella

Mäntsälässä sijaitsevan, vuodesta 1792 Stjernvallin suvun omistuksessa olleen Linnaisten kartanon viljankuivaamon energiankulutus väheni merkittävästi Nivoksen toimittaman lämmöntalteenottojärjestelmän avulla. Hankinnan taustalla oli halu päästä eroon öljyriippuvuudesta mittavissa viljankuivaustöissä. Järjestelmä maksaa itsensä takaisin jopa kuudessa vuodessa, öljyn hinnasta riippuen.

Nivoksen lämmöntalteenottojärjestelmä Linnaisten kartanon viljankuivaamolla

Mäntsälän Kodit ja Nivos

Mäntsälän Kodit Oy ja Nivos pilotoivat yhteistyössä uutta älykkään lämmityksen optimointipalvelua, joka säätää kiinteistön jokaisen huoneiston lämpötilan automaattisesti sopivaksi ja tasaiseksi. Palvelu auttaa pienentämään kiinteistön energiankulutusta ja päästöjä sekä ennakoimaan huoltotarpeet aiempaa paremmin. Tekoälyä hyödyntävän ratkaisun avulla voidaan huoltotoimenpiteitä suunnitella aiempaa täsmällisemmin ja järjestelmä myös varoittaa mahdollisista kosteusvaurioista. Samalla pienennetään energiankulutusta ja hiilipäästöjä.

Mäntsälän Kodit (aiemmin Mäntsälän Vuokra-asunnot Oy) ottaa älykkään lämmityksen optimointipalvelun käyttöön 378 huoneistossa. Huoneistot lämpenevät jo nyt Yandexin palvelinkeskuksen hukkalämmöllä tuotetulla ekologisella kaukolämmöllä, ja optimointipalvelulla hiilijalanjälkeä voidaan pienentää entisestään.

Huoneistoihin asennettavat anturit välittävät tiedot lämpö- ja kosteusolosuhteista tekoälylle. Tekoäly huomioi muun muassa ulkolämpötilan sekä sääennusteen, ja ohjaa lämmityksen säädön automaattisesti etänä.

Älykäs lämmityksen optimointipalvelu on Nivoksen uusi avaus energiaratkaisuissa ja se toteutetaan yhteistyössä Leanheatin kanssa.

hirvitalo

Asunto Oy Mäntsälän K2

K2:na tunnetut kerrostalot Mäntsälän keskustassa käyttävät laajasti hyväkseen aurinkosähköjärjestelmää. Talteen otetulla ilmaisella aurinkoenergialla valaistaan tiloja, liikehuoneistoihin ja yleisiin tiloihin saadaan sähköt sekä pysäköintialueen sähköautojen lataustolpat saavat energiansa auringosta. Ekologisia ratkaisuja suunniteltiin yhdessä paikallisen energiayhtiö Nivoksen kanssa. Aurinkoenergian lisäksi, talon lämmitykseen käytetään kierrätettyä lämpöä, jota saadaan yhteistyöstä Yandexin kanssa.

Puukenttä Oy

Metsäteollisuus on tunnettu sen kyvystä hyödyntää tehokkaasti kaikki materiaali. Mäntsälän Marjalan alueella toimivan terminaalin kautta kulkee noin 60 000 kiintokuutiota energiapuuta vuodessa. Energiapuu on hankittu ja korjattu luonnon kannalta kestävällä tavalla ja se on alkuperäketjusertifioitua (PEFC). Energiahaketta toimitetaan noin 10 000 pientalon energiatarpeen verran lähiseudun energialaitoksille. Hakkeella korvataan fossiilisia polttoaineita.

Puukenttä Oy on Vapon paikallinen toimija. Vapon arvoihin kuuluvat kiertotaloudesta tutut vastuullisuus ja paikallisuus.

Gles Rock

Gles Rockin toiminta on hyvä esimerkki luonnonraaka-aineita säästävästä liiketoimintamallista. Betoninmurskaamo Gles Rock murskaa purkubetonin uudelleen käyttöön, säästäen näin neitseellistä materiaalia. Tällä hetkellä betonimursketta käytetään infra- ja maanrakentamisessa. Lupakäytännön helpottaessa, betonimursketta tullaan käyttämään laajemmin myös yksityistalouksissa.

Kuva: Gles Oy

Betonimurska mahdollistaa uudelleen lujittuvana materiaalina ohuemmat rakennekerrokset verrattuna luonnon raakamateriaaliin. Pienemmän määrän kuljettaminen tuo lisäksi kustannushyötyjä ja sen murskaaminen vie vähemmän energiaa.

Murskaus ja konevuokraus toiminnan lisäksi, Gles Rock suunnittelee perustavansa tulevalle liiketoimintapaikalleen Veturin teollisuusalueelle sorttiasemaa. Asema olisi sekä yritysten että yksityisten käytettävissä.

Pihatien teko betonimurskeella. Kuva: Gles Oy

Trash Factory

Mäntsälän Nummisissa Andersbergin tilalla toimiva Trash Factory on yhteisö, joka tarjoaa ylijäämä- ja kierrätysmateriaalin hyötykäytöstä kiinnostuneille ihmisille ja yrityksille tiloja työskentelyyn. Käytettävissä on erilaisia laitteita ja välineitä materiaalin työstöön, sekä toimisto ja esittelytilat. Trash Factory on oiva esimerkki pienimuotoisemmasta yritys- ja yhteisösymbioosista, jonka arvot tulevat vahvasti kiertotaloudesta. Valmistamalla design tuotteita jätemateriaalista he haluavat näyttää esimerkkiä ja innostaa muita ajattelemaan tuotesuunnittelua ja hukkamateriaaleja uusin silmin.

Kuvat: Henrik Enbom

KieKanat

KieKanat valmistaa kierrätyskankaista käsintehtyjä tuotteita sisustukseen, hemmotteluun ja hyvinvointiin itselle sekä lahjaksi. Kaikenlaisia materiaaleja hyötykäyttävä pienyrittäjä valmistaa tilauksesta myös uniikkeja tuotteita.

Mäntsälän koulut ja päiväkodit

Koulut ja päiväkodit opettavat lapsille käytännön esimerkein kiertotaloutta ja sitä, kuinka erilaisia materiaaleja voi hyödyntää ekologisesti. Askartelussa ja opetuksessa käytetään monenlaisia raaka-aineita hyödyksi. Matematiikassa 10-ylityslaskutehtävissä opetetaan munakennojen avulla ja kotiväkeä ilahdutetaan näkkileipärasiaan maalatuilla taideteoksilla tai pesupallosta valmistetusta pupusta kasvavilla rairuohoilla.

Mäntsälän yläasteella, Riihenmäen koulussa, järjestettiin Yritysriihi. Yritysriihessä suunnitteltiin tuotteita lukuvuoden teemaan, eli kestävään kehitykseen nojautuen. Kilpailun finalisteja oli kolme: AVA-koiranpuvut (paras tuote), Kimppakyytisovellus Bling (paras mainos) ja Laatulanta (paras esitys). AVA-koiranpuvut lanseeraavat käytetyistä sateenvarjoista koirille asusteita. Bling pienentää hiilijalanjälkeä suosimalla kimppakyytejä. Laatulanta tukee kestävää kehitystä muun muassa biohajoavien säkkien avulla.

AVA-koiranpuku
AVA-koiranpuku
Laatulannan Martikainen ja Eloranta
Laatu Lannan perustajat Arvi Martikainen ja Aaron Eloranta

Mäntsälän kouluissa pienennetään hiilijalanjälkeä järjestämällä koulupäivisin ylijäämäruokailu, joka tapahtuu oppilaiden ruokailun jälkeen koulujen ruokasalissa. Tarjoilun kohteena ovat Mäntsälän kunnan ikäihmiset, jotka voivat osallistua ylijäämäruokailuun ruokalipukkeen avulla. Yhden lipukkeen hinta on 2,20 €.

Ball Beverage Packaging Mäntsälä Oy

Ball valmistaa juomatölkkejä Mäntsälän Nummisissa. Sen käyttämästä alumiinista 97% on kierrätettyä, ollen näin hyvä esimerkki yrityksen sisäisestä ekosysteemistä.

Panimo Kiiski Oy

Panimo Kiisken oluenvalmistuksesta tuleva mäski hyödynnetään lähialueen nautatilalla. Pienempiä määriä menee myös alueen hevostilallisille. Paljon kuitua ja valkuaisaineita sisältävä mäski on hyvä lisä ruokinnassa ja toimii myös mahalääkkeenomaisesti. Panimo Kiiski on rekisteröity Eviran rehuntuottajaksi, joten he voivat tarjota mäskiä myös tuotantoeläinten rehuksi. Tällä hetkellä koko 12 000- 15 000 kiloa mäskiä vuodessa menee hyötykäyttöön.

Sonnit

Mäntsälän kunnan keräyspiste Varikko

Mäntsälän kunnan kierrätyspiste Varikko on saanut kiitosta hyvin hoidetusta toiminnasta. Jätepisteessä otetaan maksuttomasti vastaan kotitalouksien vaarallista jätettä, SER- laitteita eli sähkö- ja elektroniikka tuotteita sekä hyötykäyttökeräilyyn itsepalveluna paperia ja pahvia, vaatteita, lasia ja pienmetallia.

OrboTech

Siivousalan toimijan OrboTechin UltraH20 siivousmenetelmä on innovatiivinen ja ekologinen. Tavallinen hanavesi ohjataan suodatinyksikön läpi, tuloksena ”nälkäistä vettä” eli UltraH2O:ta. Suodatusprosessissa ei käytetä lisäaineita tai sähköä. Kemikaalittoman ihmeveden puhdistustehoa on tutkittu jopa sairaalaympäristössä hyvin tuloksin.

H20 veden käytöllä voidaan vähentää varastoinnin tarvetta, jätemäärää sekä vaikuttaa positiivisesti terveyteen. Kemikaalikuorma vähenee niin siivousalan henkilökunnalla, rakennuksissa toimivilla kuin ympäristössä.

Finnclean messuilla UltraH20 palkittiin merkittävimpänä innovaationa ja se oli myös tuomariston valinta aineiden sarjassa. OrboTechin visiona on muuttaa puhtausalaa kohti kokonaisvaltaisempaa prosessiajattelua, jossa avainsanat ovat tehokkuus, puhdistusteho, ekologisuus ja yksinkertaisuus.

Pinewood Stables Oy

Tutkittuaan yhdessä arkkitehtinsa Richard Sirénin kanssa terveellistä asumista ja kestävää, ekologista rakentamista, Pinewood Stables Oy on viimein aloittanut uuden vierasmajansa rakentamisen. Talo rakennetaan keskelle luontoa suomalaisista rakennusmateriaaleista, täysin ilman kemikaaleja sekä työllistämällä lähialueen yrityksiä. Tässä kauniissa vierasmajassa yhdistyvät rakkaus luontoon sekä kestävän kehityksen ja ekologisen asumisen arvot.

Talon runkomateriaalina on innovatiivinen, lisäainevapaa Aalto Haitek -puu ja eristeenä käytetään olkia. Lämmitykseen käytetään Pinewoodin omaa keksintöä, jossa lämpö tuotetaan kompostoimalla hevosenlantaa. Ympäröivää luontoa on suojeltu rakentamalla talo porapaaluperustuksella, minkä ansiosta metsä alkaa heti ulko-ovelta.

Talosta ollaan jo kiinnostuttu eri puolilla maailmaa, sillä tämän kaltaista taloa ei ole ikinä ennen rakennettu. Lisätietoa talosta löytyy Pinewoodin omilta sivuilta.

Pinewoodin uusi ekologinen majatalo

Tulevaisuus

Toivomme sivuston herättävän ajatuksia ja keskustelua niin yrittäjissä, asukkaissa kuin kunnan ja valtion toimijoissa. Laajemmassa ja monipuolisemmassa verkostoitumisessa ja kumppanuuksissa on tulevaisuus. Muutoksen on tapahduttava ja me kaikki voimme vaikuttaa. Jokainen arkinen ratkaisu tai yrityksen päätös on tärkeä. Suomalaiselle kiertotalouden keksinnölle löytyy myös vientimahdollisuuksia, mutta ensin tarvitsemme toimivia alueellisia ratkaisuja. Hienoa olisi, jos tulevaisuudessa kuluttajan on helpompi tehdä vihreitä valintoja sekä yrittäjien ja yritysten ponnisteluja kohti resurssiviisaampaa huomista tuettaisiin vaikka erilaisin verohuojennuksin.

Kehitämme sivustoa edelleen. Vinkkaa meille oma ekotekosi tai ilmianna tuttusi.

Hyödyllisiä sivustoja:

https://www.sitra.fi/aiheet/kiertotalous/
https://ek.fi/syty-kiertotaloudesta/mika-ihmeen-kiertotalous/
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/programmes/business

Maaseuturahasto Leader