Moottoritie kehittänyt Mäntsälän elinkeinoelämää merkittävästi

Laurea ammattikorkeakoulun liiketalouden koulutusohjelman opiskelija Julius Väinälä julkaisi tutkimuksensa: "Mäntsälän yritysten muuttoliikkeen syyt vuosina 2015-2019".

 

Tutkimuksen keskeiset tulokset ja tausta tässä tiivistelmässä:

 

Tutkimustyön aiheena oli muuttoliike ja sen syyt Mäntsälässä vuosina 2015-2019. Tavoitteena oli selvittää syitä, miksi yrityksiä perustetaan Mäntsälään ja miksi osa yrityksistä on lakannut toimimasta Mäntsälässä. Toimeksiantajana työssä oli Mäntsälän Yrityskehitys Oy. Tutkimuksen avulla pyrittiin selvittämään, miten kuntaa voisi kehittää yrittämistä ajatellen. Tarkoituksena ei  ollut keskittyä pelkästään muutoliike-ilmiöön, mutta myös siihen liittyviin ongelmiin.

 

Työssä käytettiin kvalitatiivista tutkimusmenetelmää. Tiedonkeruumenetelmäksi valittiin survey-tyyppinen lomakehaastattelu, verkkokyselylomakketta käyttäen. Mäntsälän Yrityskehitys vastasi kyselylomakkeen lähettämisestä kunnan yrittäjille. Lomakehaastatteluun vastasi 36 yritysedustajaa yli 30 eri alalta. Kyselylomakkeen avulla saatiin yrittäjien mielipiteitä ja kokemuksia kunnan vahvuuksista ja heikkouksista. Kyselylomakkeen rakenne koostui avoimista- ja monivalintakysymyksistä, sekä vapaasta palautteesta.

 

Tutkimustuloksista selvisi, että vuosina 2015-2019 Osakeyhtiöksi rekisteröityjen yritysten määrä oli kasvanut tasaisesti Mäntsälässä. Sen sijaan avoimien yhtiöiden, kommandiittiyhtiöiden, ja yksityisten elinkeinonharjoittajien määrä oli laskenut. Kyselylomakkeen tuloksista selvisi, että Mäntsäläläiset yritykset arvostivat Lahti-Helsinki moottoritien vaikutukset yritystoiminnassa korkealle. Myös Mäntsälän Yrityskehitys Oy:n toimivat palvelut korostuivat yritysten vastauksissa.

 

Yli puolet vastaajista koki yrityksen olevan fyysisesti etäällä asiakaskunnasta, joka myös korosti kulkuyhteyksien tärkeyttä Mäntsälässä. Tutkimustulokset saatiin käyttäen kyselylomakkeen tuloksia, yritystilastoja vuosilta 2015-2019, sekä käyttäen muita lähteitä. Tutkimuksen perusteella yrittäjät haluaisivat kehittää kuntaa lisäämällä toimitiloja, sekä myytäviä tontteja. Yritykset kaipasivat myös parempia tietoliikenneyhteyksiä, sekä julkisen liikenteen kehittämistä Mäntsälässä.